Cofradía de pescadores de Noia

PRAZO RENOVACION PERMEX A PE 2021

POLA PRESENTE DASE PUBLICIDADE AO PRAZO PARA A RENOVACIÓN DO PERMEX DE A PÉ PARA O ANO 2021. DENDE O LUNS 25 DE MAIO ATA O VENRES 12 DE XUÑO....

O CERTIFICADO DE DIAS MARISCADOS POR CADA PERSOA XA O REMITE A CONFRARÍA Á XUNTA DE GALICIA....

Nota: PARA REALIZALOS TRÁMITES NA SEDE ELECTRÓNICA  DA XUNTA DE GALICIA, PODEN FACELO CO CERTIFICADO DIXITAL, CA CHAVE 365 (SOLICITASE NOS CENTROS DE SAÚDE APORTANDO O DNI)  OU NA XUNTA DE GALICIA (REXISTROS XERAIS)...DIRIXIDO AO DEPARTAMENTO COMARCAL CONSELLERÍA DO MAR EN RIBEIRA...

NON ADMITEN AS SOLICITUDES PRESENTADAS NOS PORTELOS ÚNICOS DOS CONCELLOS....

3.10 O artigo 10 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, establece a obrigatoriedade para os traballadores autónomos de relacionarse a través de medios electrónicos no ámbito do sector público autonómico.
Así, as solicitudes e a documentación acreditativa, deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal). Para a presentación das solicitudes será necesario o Documento Nacional de Identidade electrónico (DNIe) ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede da Xunta de Galicia.

 

A CONFRARÍA


Marísqueo Ría Muros-Noia Patrimonio Cultural Inmaterial

manual buenas practicas pesca recreativa

manual buenas practicas pesca recreativa

proyecto noia muros a pe

banner naturanoia